REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI KONFIGURATOR FIFNY

1 CZERWCA 2018 roku.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Poniższy Regulamin definiuje zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi Konfigurator Fifny (zwanej dalej „Usługą”), na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”) przez Usługodawcę – Best.Net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Stobnicka 93, 60-480 Poznań) zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział XIII Gospodarczy pod nr KRS 0000324907, o kapitale zakładowym 10 250,00 złotych wniesionym w całości, posiadającej NIP 7811838083, REGON 301127549.
  2. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Klienta do skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptowanie go w całości.
   W momencie akceptacji Regulaminu zawarta zostaje umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem o świadczenie usługi Konfigurator Fifny drogą elektroniczną.
  3. Umowę może zawrzeć tylko i wyłącznie osoba, która posiada moc prawną do wykonywania tego typu czynności w imieniu podmiotu zamawiającego Usługę.
  4. Usługa Konfigurator Fifny świadczona jest w trzech wariantach, wskazanych w Cenniku pod adresem https://www.fifny.com/cennik. , z tym, że Usługa Konfigurator Fifny w wariancie ENTERPRISE, świadczona jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami między Usługodawcą a Klientem w ramach pisemnej Umowy, a niniejszy Regulamin nie stosuje się do niej.
 2. USŁUGA
  1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, zestaw usług przeznaczonych do personalizacji produktów, zwanych łącznie w niniejszym Regulaminie Konfiguratorem Fifny.
  2. Zakres wskazanych wyżej poszczególnych usług zależy od wybranego przez Klienta wariantu Usługi Konfigurator Fifny, zgodnie z opisanym na https://www.fifny.com/cennik. Klient jest świadom, iż w wybranym przez niego wariancie niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne bądź ograniczone.
  3. Klient może dokonać zmiany wariantu Usługi w dowolnym okresie jej użytkowania. Z nowego wariantu Klient zaczyna korzystać od nowego okresu rozliczeniowego.
  4. Usługodawca oświadcza, że świadczy Usługę za pomocą www.fifny.com, która to znajduje się 
   na serwerze Best.Net sp. z o.o. i jest zabezpieczona zgodnie ze wszystkimi standardami telekomunikacyjnymi. Zarówno aplikacja jak i wszelkie przechowywane w niej dane są zabezpieczone 256-bitowym protokołem SSL’ A.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Klientowi skorzystanie z Usługi za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych, na wszelkiego rodzaju urządzeniach, przy użyciu wszelkich systemów operacyjnych. Jednocześnie na chwilę zawarcia niniejszej Regulaminu gwarantuje poprawne działanie Usługi w najnowszych wersjach przeglądarek Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge.
  2. Jednocześnie Usługodawca informuje, iż dla poprawnego działania Usługi konieczne jest co najmniej jedno aktywne konto e-mail.
  3. Konieczne jest także włączenie w przeglądarce obsługi plików „cookies” oraz posiadanie aktywnej obsługi JavaScript.
 4. KORZYSTANIE Z USŁUGI
  1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyborem wariantu Usługi Usługodawca rozpoczyna świadczenie na rzecz Klienta Usługi, a co za tym idzie tworzy dla Klienta w systemie spersonalizowane Konto, do którego przekazuje Klientowi login oraz tymczasowe hasło.
  2. Od chwili aktywacji Konta Klient może korzystać z Usługi, jednocześnie zobowiązuje się on do:
   • korzystania z Usługi zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami wynikającymi z postanowień Polityki Prywatności oraz Regulaminu;
   • aktualizacji wszelkich danych koniecznych dla należytego wykonywania Usługi, w chwili ich zmiany, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia zmian;
   • przestrzegania przepisów prawnych, w szczególności dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych;
   • do zachowania w tajemnicy indywidualnych danych umożliwiających logowanie Klienta na jego Konto.
  3. Ponadto Klient zgadza się:
   • na otrzymywanie wystawianych przez Usługodawcę faktur VAT droga elektroniczną, na adres e-mail podany podczas rejestracji;
   • na otrzymanie wiadomości od Usługodawcy na podane podczas rejestracji adresy e-mail oraz numer telefonu dotyczących wszelkich utrudnień, zmian czy przerw technicznych w korzystaniu z Usługi;
   • na prezentowanie przez Usługodawcę jego nazwy, firmy bądź logo w materiałach marketingowych, a zwłaszcza w opracowywanych studiach przypadku (tzw. case study).
    oraz oświadcza, że Usługę wykorzystuje bezpośrednio do celów związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Wysokość opłat za korzystanie z Usługi jest zależna od wyboru przez Klienta jej wariantu.
  2. Klient ma do wyboru opłatę miesięczną lub roczną. Wybór częstotliwości opłaty następuje w momencie zamówienia usługi.
  3. Klient wybierając opłatę roczną uiszcza należną opłatę do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie próbnym.
  4. Opłata za korzystanie z wybranego wariantu usługi przy płatności miesięcznej jest płatna z góry zawsze do 10 dnia miesiąca kalendarzowego. Pierwsza opłata jest naliczana do 10 dnia miesiąca następującego po okresie próbnym.
  5. W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na produkt konfigurowalny inny niż z udostępnionych przez Usługodawcę gotowych szablonów, występuje opłata za jego wdrożenie. Opłata za wdrożenie ustalana jest indywidualnie.
  6. Opłat dokonać można przy pomocy przelewu bankowego,  a także innych zleceń płatniczych dokonywanych przy pomocy instytucji płatniczych lub instytucji pieniądza elektronicznego działających zgodnie z Ustawąz dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  7. Wysokość opłaty za poszczególne warianty Usługi określona jest w Cenniku pod adresem https://www.fifny.com/cennik, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Są to każdorazowo ceny netto.
  8. Opłata za okres próbny wynosi 1.00 zł. Okres próbny zaczyna się od dnia uruchomienia usługi i trwa pełne 30 dni.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Cenniku w każdym czasie.
  10. Wykonane za zamówione Usługi płatności nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa lub wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  11. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest do dnia 5-tego każdego miesiąca kalendarzowego.
 6. NIEDOZWOLONE PRAKTYKI 
  1. Rażące naruszenie przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu bądź Polityki Prywatności, a także nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów w użytkowaniu Usługi jest niedozwolone i może prowadzić do wypowiedzenia przez Usługodawcę Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym oraz usunięcia Konta Klienta. Chodzi zarówno o zawinione naruszenia, jak i wynikające z niedbalstwa lub niezachowania należytej staranności.
  2. Klient korzystając Usług nie może także naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej bądź dóbr osobistych. Może to prowadzić do wypowiedzenia przez Usługodawcę Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta Klienta. Chodzi zarówno o zawinione naruszenia, jak i wynikające z niedbalstwa lub niezachowania należytej staranności.
  3. Usługodawca nie kontroluje ani nie monitoruje działań Klienta w czasie korzystania z Usługi. Jednakże w sytuacji, gdy dochodzi do podejrzenia lub uzyskania informacji o prowadzeniu przez Klienta niedozwolonych praktyk (w rozumieniu niniejszego punktu), Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania całości lub części Usługi wedle własnego uznania. Jeżeli naruszenia były znaczące lub powtarzają się, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konta Klienta.
 7. OBSŁUGA KLIENTA I REKLAMACJE
  1. Klient może kontaktować się z przypisanymi mu osobistymi doradcami przy pomocy poczty e-mail pod adresem kontakt@fifny.com
  2. Klient chcąc zamówić usługi dodatkowe, których nie ma w wybranym wariancie i są dodatkowo płatne,  powinien zgłosić to poprzez panel www.pm.best.pl . Klient otrzymuje do niego dostęp na podstawie złożonego wniosku, który należy przesłać pod adres kontakt@fifny.com.
  3. Klient, chcący złożyć reklamację Usługi, powinien podać w zgłoszeniu co najmniej nazwę swojego Konta oraz dokładny opis wady utrudniającej lub uniemożliwiającej korzystanie z Usługi.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej złożenia. Z tym, że w razie niedokładnego opisu wady, Usługodawca może żądać doprecyzowania reklamacji, a wtedy wyżej wymieniony termin biegnie od dnia pełnego i precyzyjnego zgłoszenia reklamacji.
  5. Brak odpowiedzi Usługodawcy w wyżej wymienionym terminie uważa się za uznanie reklamacji.
  6. W ramach uznanej reklamacji Usługodawca obniży opłaty w kolejnych miesiącach, proporcjonalnie do czasu w jakim korzystanie z Usługi było utrudnione lub niemożliwe.
 8. Umowa i jej rozwiązanie
  1. Umowę o świadczenie Usługi Konfigurator Fifny zawiera się na czas nieokreślony.
  2. Pierwsze 30 dni korzystania z usługi nazywamy okresem próbnym.
  3. Klient może zrezygnować z korzystania z Usługi  wypowiadając umowę zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Nie powoduje to jednak obowiązku ewentualnego zwrotu przez Usługodawcę zapłaconej opłaty w żadnej części. W pozostałym zakresie Strony winne zwrócić sobie to co świadczyły. W szczególności Usługodawca jest zobowiązany umożliwić Klientowi przeniesienie wszelkich utworzonych i przechowywanych Treści oraz baz danych.
  4. W okresie próbnym Klient może zrezygnować z usługi wypowiadając umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  5. W celu złożenia rezygnacji z Usługi, Klient powinien zlikwidować Konto usuwając je w profilu użytkownika.
  6. Usługodawca posiada prawo, aby wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu. W takim przypadku prawo do Usługi wygasa natychmiastowo, a Usługodawca zwraca Klientowi część opłaty.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i zablokowania Usługi częściowo lub całości oraz do odmowy świadczenia Usług Klientowi w przyszłości, w przypadku, gdy Klient rażąco narusza któreś z postanowień Regulaminu.
  8. Rozwiązanie umowy nie jest równoznaczne ze zwolnieniem Klienta z obowiązku zapłaty wymagalnych już wierzytelności oraz opłat, które naliczone zostaną za korzystanie przez Klienta z Usługi do momentu jej wygaśnięcia.
 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE
  1. Dane osobowe zostają przetworzone przez Usługodawcę według zasad określonych w  Polityce Prywatności. 
 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Usługodawca jest posiadaczem wszelkich praw na dobrach niematerialnych związanych ze świadczeniem Usługi Konfigurator Fifny, oraz pojawiających się na stronie www fifny.com (w szczególności utworów prawa autorskiego takie jak: oprogramowanie, grafika, ikony przycisków, teksty, obrazy, znaki towarowe, klipy video)
  2. Klient nie ma prawa do wykorzystywania w jakikolwiek sposób, całości bądź jakichkolwiek części żadnych praw na dobrach niematerialnych utworów, znaków towarowych oraz oznaczeń należących do Best.net sp. z o.o., z wyjątkiem sytuacji, gdy ich wykorzystanie wynika ze specyfiki Usługi. Np. oznaczania widgetów tekstem „powered by Konfigurator Fifny”.
 11. DOSTĘPNOŚĆ
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmodyfikowania Usługi, zwłaszcza do jej aktualizowania oraz do modyfikacji lub wymiany sprzętu i oprogramowania stosowanego do świadczenia Usługi, pod warunkiem, że nie będzie się to negatywnie odznaczać się na świadczeniu Usługi.
  2. Jeśli przerwy w dostępie do Usługi wynikają z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, takich jak awarie sprzętowe, Usługodawca w miarę możliwości informuje o tym Klientów i dąży do jak najszybszego usunięcia awarii. Taka przerwa nie jest podstawą do reklamacji Usługi.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Usługi. Usługodawca podejmie wszelkie starania, by informować Klienta o wszelkich przerwach technicznych trwających dłużej niż 24 godzin ze stosownym wyprzedzeniem. Konieczna przerwa techniczna zaplanowana będzie tak, by zminimalizować wszelkie niedogodności odczuwane przez Klienta.
  4. Wszelkie sprawy związane z brakiem dostępności do usługi należy kierować w sposób mailowy na adres  support@fifny.com .
 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Klient przyjmuje, że Usługodawca oferuje Usługę zgodnie z założoną funkcjonalnością.
  2. Wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz stron internetowych ponosi Klient. Klient odpowiada za wszelkie przesłane treści.
  3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za poniesione szkody (zwłaszcza utratę przez Klientów danych), które wywołane są przez:
   • sytuacje losowe, działanie siły wyższej,
   • ingerencję osób trzecich (w tym również Klientów), przede wszystkim w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie, które uzyskały dane umożliwiające logowanie do Konta Klienta z woli Klienta lub w innych sytuacjach niezależnych od Usługodawcy,
   • wadliwe działanie innych systemów czy czynników zewnętrznych (takich jak sieci telekomunikacyjne), w przypadku gdy wady są niezależne od Usługodawcy,
   • nieprzestrzeganie przyjętych przez Klienta postanowień Regulaminu,
   • błędnymi lub niezgodnymi ze stanem faktycznym danymi Klienta przedstawionymi podczas rejestracji.
  4. Działaniem siły wyższej określa się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidziane, będące Siłą Wyższą. Przykładem są w szczególności takie okoliczności, jak: wojna, klęski żywiołowe, strajki, awaria, atak DDoS lub inne powstałe zakłócenia w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnej oraz infrastrukturze teleinformatycznej, jak również nadzwyczajne rządowe i administracyjne działania, a także działania podmiotów wpływających na świadczenie usług przez Usługodawca, a których działania są niezależne od Stron.
  5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek ze szkód (pośrednich lub bezpośrednich), które wynikają z utraty plików oraz danych osobowych Klienta przechowywanych na serwerach Usługodawcy.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, niezależnie od niego szkody (zwłaszcza takie, jak: straty z tytułu zysku, przychodu, odsetek oraz pozostałych straconych korzyści) z wykluczeniem przypadków zawinionego bądź rażąco niedbałego działania lub zaniechania.
  7. Odpowiedzialność Usługodawcy, bez względu na liczbę i podstawę roszczeń Klienta lub osób trzecich, ogranicza się do łącznej kwoty wpłaconej przez Klienta w ramach zapłaty za Usługę w czasie jednego miesiąca, który bezpośrednio poprzedza datę, zgłoszenia roszczeń wobec Usługodawcy. Zawierając niniejszą Umowę, Klient zwalnia Usługodawcę z ponoszenia odpowiedzialność finansowej przekraczającej wyżej zakreślony limit.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie. Usługodawca zobowiązuje się zawiadomić Klienta o wszelkich zmianach w Regulaminie w okresie 3 dni roboczych przed wprowadzeniem tychże zmian.
  2. Usługodawca zawiadamia Klienta o zmianach poprzez zamieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanie Regulaminu widniejącego w Koncie Klienta oraz na stronie https://www.fifny.com.
  3. Wobec wszystkich spraw wszczętych oraz niezakończonych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu wówczas obowiązującego.
  4. Wszelkie oświadczenia wymieniane między stronami w czasie korzystania z Usługi, przekazywane są w formie elektronicznej:
   • w przypadku Usługodawcy – wpisany w formularzu rejestracyjnym adres email,
   • w przypadku Klienta – na podany adres Działu Obsługi Klienta.
  5. Klient ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie istnieją żadne wymagalne wierzytelności Usługodawcy wobec Klienta, a osoba na którą mają zostać przeniesione prawa nie jest postawiona w stan likwidacji ani upadłości, oraz za zgodą Usługodawcy. Zgoda taka może być wydana także w formie wiadomości e-mail.
  6. W kwestiach nieustalonych w Regulaminie, zastosowanie znajdują obowiązujące powszechnie przepisy polskiego prawa. Wszelakie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem poddane zostaną rozstrzygnięciu sądowemu sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.
  7. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 01.08.2018 roku.

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.fifny.com/. Administratorem strony jest Best.Net Sp. z o.o , ul. Stobnicka 93, 60-480 Poznań, NIP: 781-183-80-83, REGON:301127549. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail kontakt@fifny.com

 1. Definicje
  Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące definicje:
  1. Administrator – Best.Net Sp. z o.o , ul. Stobnicka 93, 60-480 Poznań, NIP: 781-183-80-83, REGON:301127549,
  2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.fifny.com,
  3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 2. Dane osobowe
  1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
  3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
  4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika, poprzez w/w formularz kontaktowy.
  5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
  7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
  8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
  10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
  11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
   • NETMIX Artur Kaszuba, H. Cegielskiego 13/10, 62-020 Swarzedz, NIP:6721835583- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
   • Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera.
 3. Pliki cookies
  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Inne technologie
  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 5. Logi serwera
  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.